ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definitie Notaris
Onder notaris wordt verstaan mr L.W. Groeneweg, notaris te Bernheze, de bij hem in dienst zijnde kandidaat-notaris(sen), zijn waarnemer en de aan zijn kantoor verbonden medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast. Opdrachtgever Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot de dienstverlening. Indien de opdrachtgever is gehuwd wordt onder opdrachtgever mede verstaan zijn echtgeno(o)t(e). Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt uitsluitend verstaan de notaris. Opdracht Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Artikel 2 – Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die door de notaris ter uitvoering van de opdracht moeten worden verricht.

Artikel 3 – Tarieven en kosten
1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is de notaris bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen.
3.1. Over depotgelden die korter dan drie dagen onder het beheer van de notaris zijn wordt geen rente vergoed maar worden ook geen beheerskosten in rekening gebracht.
3.2. Over depotgelden die door de notaris voor langere tijd in depot worden genomen wordt een rente vergoed, uit te keren tezamen met dat depotbedrag. Deze rente is gelijk aan de rente die aan de notaris wordt vergoed over het depotbedrag volgens diens boekhouding.
3.3. De gerechtigde tot het depotbedrag ontvangt de hiervoor bedoelde rente.
3.4. Wegens administratiekosten houdt de notaris op het uit te keren bedrag een vergoeding in, van één procent (1%) van het depotbedrag met een minimum van vijfenzeventig euro (€ 75,00) exclusief omzetbelasting.
4. De kosten verband houdende met de administratie inzake waarborgsommen en/of bankgaranties worden, tenzij er tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, in rekening gebracht bij degene die de waarborgsom of de bankgarantie van zijn wederpartij heeft verlangd. De kosten van het rappeleren van de tot storten van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie verplichte partijen dat hij (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan, komen voor diens rekening. Het bepaalde in artikel 8 lid 2 is hierop van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 – Niet doorgegane akte, uitstel, intrekking opdracht
1. Werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze werkzaamheden leiden tot een notariële of onder-handse akte, vallen onder de overeenkomst. Dit geldt ook indien de akte geen doorgang vindt vanwege het in werking treden van een ontbindende voorwaarde buiten de macht en/of
schuld van de opdrachtgever. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever kosten in rekening te brengen op basis van de door de notaris en/of de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is/wordt overeenkomen.
2. Indien de verleende opdracht om welke reden dan ook door de opdrachtgever wordt ingetrokken zullen de onder 1 genoemde kosten eveneens in rekening worden gebracht.
3. Indien de ondertekening van de akte die het directe gevolg is van de verleende opdracht op de door de opdrachtgever en de notaris overeengekomen dag geen doorgang vindt en wordt uitgesteld tot een nader tussen partijen over een te komen datum zullen de kosten van het uitstel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen op grond van artikel 7:407 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn of worden. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, als deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek of in opdracht van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6 – Overlijden
In geval van overlijden van de opdrachtgever natuurlijk persoon gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgende onder algemene titel. Ingeval de zeggenschap over de onderneming van de opdrachtgever-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn, gaan de rechten en verplichtingen over de rechtverkrijgenden. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing bij ontbinding of splitsing van de opdrachtgever-rechtspersoon.

Artikel 7 – Betaling, retentierecht
1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen, uiterlijk op de datum van passeren van de akte, maar vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit van de notaris te zijn. De betaling van verschotten kan te allen tijde worden verlangd zodra de notaris deze aan derden dient te voldoen.
2. De notaris is bevoegd om betaling van een voorschot op het verschuldigde honorarium en de bijkomende kosten te verlangen. 3. De notaris is bevoegd om stukken die de verleende opdracht betreffen, onder zich te houden – met inachtneming van het hetgeen is bepaald in de Verordening beroeps- en gedragsregels waaraan de notaris is onderworpen- en eerst af te geven zodra de betaling van de declaratie heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 – Kosten van invordering
1. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van (een deel van) het honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt.
2. Bij de eerste aanmaning wordt de nota verhoogd met € 25,00 (exclusief omzetbelasting) aanmaningskosten. Bij de tweede aanmaning wordt de nota verder verhoogd met € 75,00 (exclusief omzetbelasting) aanmaningskosten.
3. Als de nota na twee aanmaningen niet is voldaan wordt de nota ter incasso overgedragen aan een incassobureau. De kosten van deze incasso(procedure) komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 – Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zal door de notaris overleg worden gevoerd met de opdrachtgever. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. De notaris is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door hem ingeschakelde derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 10 – Klachten
In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris voorleggen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot: – de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie te ‘s-Gravenhage; – de Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen te ‘s-Hertogenbosch; – de burgerlijke rechter. Betreft het een geschil over het honorarium dat door notaris is berekend, dan is uitsluitend bevoegd de ringvoorzitter van de ring ‘s-Hertogenbosch, zoals bedoeld in de wet op het Notarisambt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de notaris
De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en bij de Koninklijke Notariële Beroeps-organisatie te ‘s-Gravenhage.

Artikel 12 – Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de rechter te ‘s-Hertogenbosch zal in eerste aanleg bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.