Familie & Relatie

01 Samenwonen

Woont u samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Alle bezittingen en schulden zijn van ieder apart.

In een samenlevingscontract legt u schriftelijk een aantal afspraken vast. Die afspraken gaan over uw eigen juridische positie, over die van uw partner en over die van u gezamenlijk.

Met goede afspraken blijft u gewoon van elkaar houden en sluit u heel veel mogelijke conflicten uit.

Waarover maakt u dan afspraken? Bijvoorbeeld over elkaars bijdrage in de gezamenlijke kosten van levensonderhoud, de huur of de hypotheek. Over het gebruik van bankrekeningen, maar ook over dat van het huis waarin jullie wonen. En u regelt ook gelijk de vervelende zaken die aan de orde zouden komen als een van jullie overlijdt, zodat daar nooit onduidelijkheid over kan bestaan tegenover welk familielid dan ook.

U mag pas een samenlevingscontract afsluiten als u meerderjarig bent. Wilt u voor partnerpensioen (nabestaandenpensioen) in aanmerking komen of voor secundaire arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op onder meer getrouwde mensen? Dan eist de werkgever vrijwel altijd een door de notaris opgesteld samenlevingscontract.

02 Trouwen en
 
partnerschap

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan regelt de wet automatisch dat alle bezittingen en schulden van u samen zijn.

Wilt u dit niet? Dan moet u dit vastleggen in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen mensen die trouwen of getrouwd zijn. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”.

De juridische werking daarvan is gelijk aan die van huwelijkse voorwaarden. In huwelijkse voorwaarden wordt het recht op bezit en inkomen van beide partners vastgelegd. Ook tijdens uw huwelijk kunt u nog wel huwelijkse voorwaarden maken. U heeft daarvoor geen toestemming van de rechtbank meer nodig, wel moeten wij beoordelen of hiermee geen schuldeisers worden benadeeld. Een vermogensoverzicht blijft vereist.

Per 1 januari 2018 gaat de Wet Beperkte gemeenschap van goederen in. De grootste verschillen met de algehele gemeenschap van goederen (vóór 2018) zijn:

  •  Volgens deze wet blijven al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen of het partnerschap heeft van u.
  • Schenkingen of erfenissen die u krijgt voor of tijdens uw huwelijk of partnerschap zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Vóór 2018 trouwden mensen automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Bent u in 2017 of eerder getrouwd dan zijn alle bezittingen en schulden van u samen. Dus ook de bezittingen en schulden die u vóór het trouwen zelf had. Er verandert door de nieuwe wet niets aan uw situatie. Als u vanaf 2018 trouwt is het nog steeds mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen of een partnerschap aan te gaan. Dat kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris.

Huwelijkse voorwaarden worden door ons ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van het arrondissement (gebied) waar u getrouwd bent. Dat register is openbaar en kan door iedereen worden ingezien.

Wat regelt u zoal in huwelijkse voorwaarden?

  • Verdelingsregels voor inkomen en vermogen
  • Compensatie van bereidheid om kinderen te verzorgen en gedurende die tijd niet te (kunnen) werken.
  • Bescherming van een eventuele onderneming van een van beiden tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere partner.
  • Afspraken over het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij onverhoopte echtscheiding.
  • Verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.
  • Huwelijkse voorwaarden worden aangegaan voor heel veel jaren. Daarom wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijk veranderende omstandigheden in de loop der jaren.

03 Uit elkaar

Soms bevatten samenlevingscontracten geen bepaling over uit elkaar gaan. Als dat wel het geval is, gelden de afspraken die in het contract zijn opgenomen. Bijvoorbeeld over de bezittingen of wie er in het huis mag blijven wonen.

Zorg ook dat – wanneer u uit elkaar gaat – de afspraken goed worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant. In het convenant regelt u wie welk deel van de spullen krijgt.

Wat is eigenlijk van wie? Als duidelijk is wie bepaalde spullen heeft gekocht, zijn die ook eigendom van die persoon. Als dat niet duidelijk herleidbaar is, worden spullen beschouwd als gezamenlijk eigendom en moet het worden verdeeld. Hebt u samen een huis, dan kunt u dat verkopen of een van u beiden kan het overnemen.

Na het opstellen van een convenant, bent u afhankelijk van de bereidheid van uw ex-partner om de afspraken na te komen. Bij wanbetaling bijvoorbeeld kunt u niet zomaar een deurwaarder op iemand afsturen, maar moet u meestal een langdurige en kostbare procedure bij de rechter voeren. Dat wordt anders als u het convenant opneemt in een notariële akte. Daarmee kunt u de naleving zonder tussenkomst van de rechter afdwingen.

Als u samen kinderen hebt, moet u een ouderschapsplan maken. Daarin moet u – verplicht – drie onderwerpen regelen: de verdeling van de zorg voor de kinderen, de alimentatie voor de kinderen en de informatie-uitwisseling over belangrijke aangelegenheden over de kinderen en hun vermogen.

{

Wij staan graag voor u klaar met informatie en advies op belangrijke momenten in uw leven.

{