ONDERNEMEN & BEDRIJF

Eenmanszaak

Wanneer u voor eigen rekening en risico een onderneming heeft, is er sprake van een eenmanszaak. In dat geval is er geen onderscheid tussen uw ondernemingsvermogen en privévermogen. U bent met uw gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Schuldeisers van de eenmanszaak kunnen zich direct op uw privévermogen verhalen, terwijl privéschuldeisers de bezittingen van de onderneming kunnen aanspreken. Voor een eenmanszaak is tussenkomst door de notaris niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Hij kan met u meedenken of de eenmanszaak de meest geschikte vorm is. Of hij adviseert om een eventuele gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse voorwaarden.

BV

Een besloten vennootschap (bv) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De aandelen staan op naam. Namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister. De aandelen in de bv zijn niet vrij overdraagbaar tenzij de statuten anders bepalen. Desgewenst kan worden gekozen voor vrij overdraagbare aandelen. Hierdoor kunt u de aandelen gemakkelijk verkopen. Op 1 oktober 2012 is de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Hierdoor is het eenvoudiger om een bv op te richten. Statuten van bestaande bv’s kunnen worden aangepast, zodat zij ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?  Aandeelhouders krijgen meer vrijheid bij de inrichting van de statuten.  Het verplichte startkapitaal van 18.000 euro is vervallen .  De bankverklaring en de accountantscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft.  Het wordt mogelijk te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen.  Het wordt eenvoudiger om buiten de algemene vergadering besluiten te nemen.  Het wordt mogelijk te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht.

Maatschap, VOF en CV

Maatschap

Bij een maatschap is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapsschulden. Er is een maatschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Tijdens het bestaan van de maatschap kunnen privéschuldeisers van de maten zich niet verhalen op het maatschapsvermogen. De zakelijke schuldeisers kunnen wel aanspraak maken op de privévermogens van u en de andere maten, als het maatschapsvermogen niet toereikend is. Overlijdt een van uw zakelijk partners, dan eindigt de maatschap. U en eventueel andere vennoten kunnen de onderneming (eventueel met een nieuwe partner) alleen voortzetten als er bijzondere contractuele regelingen afgesproken zijn. Het kan hierbij gaan om het voortzettingsbeding, het verblijvingsbeding en het toescheidingsbeding. Deze kunt u in de maatschapsovereenkomst laten opnemen. Het is raadzaam om, met het oog op de continuïteit, uw notaris om advies te vragen op dit punt.

VOF

Bij de vennootschap onder firma (vof) wordt onderscheid gemaakt tussen het vennootschapsvermogen en de privévermogens van u en de andere firmanten. Het vennootschapsvermogen bestaat bij het begin van de vof uit het door de oprichters/firmanten bijeen gebrachte vermogen (inbreng). Dit vermogen kan later aangroeien door gemaakte winsten of verhoging van de inbreng. Het vennootschapsvermogen wordt ook wel het afgescheiden vermogen van de vof genoemd, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Tijdens het bestaan van de vennootschap kunnen de privéschuldeisers van u en de andere firmanten zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen. De zakelijke schuldeisers kunnen echter wel aanspraak maken op de privévermogens van de firmanten, als het vennootschapsvermogen niet toereikend is. Overlijdt een van uw zakelijk partners, dan eindigt de vof. U en eventueel andere vennoten kunnen de onderneming (eventueel met een nieuwe partner) alleen voortzetten als er bijzondere contractuele regelingen afgesproken zijn. Het kan hierbij gaan om het voortzettingsbeding, het verblijvingsbeding en het toescheidingsbeding. Deze kunt u in de vennootschapsovereenkomst laten opnemen. Het is raadzaam om, met het oog op de continuïteit, uw notaris om advies te vragen op dit punt.

CV

Als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap (cv) bent u persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. Bent u commanditaire/stille vennoot, dan bent u alleen aansprakelijk voor het bedrag dat u heeft ingebracht in de cv. U ontvangt geen rente op het door u ingelegde geld. Bij een cv (met meer dan één beherend vennoot) is sprake van een afgescheiden vennootschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Privéschuldeisers kunnen hier geen aanspraak op maken. De zakelijke schuldeisers kunnen daarentegen wel aanspraak maken op de privévermogens van de firmanten, als het vennootschapsvermogen niet toereikend is.